Officiële Documenten

Gedragscode

… voor leidinggevenden in de Vineyard gemeenten.

Waarom een Gedragscode?

De Bijbel laat er geen misverstand over bestaan dat zij die geroepen zijn leiding te geven, een grote verantwoordelijkheid dragen. Al in Deuteronomium 17:14-20 worden de toekomstige koningen van Israël strikte regels voorgehouden over het omgaan met macht, seksualiteit en geld. In Ezechiël 34 wordt indringend door de profeet gesproken over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook in het Nieuwe Testament staan enkele duidelijke vermaningen aan het adres van hen die leiding geven, onder andere in 1 Timotheüs 3:1-7; Titus 1:5-9 en 1 Petrus 5:1-3. Duidelijk is dat leiding geven gekwalificeerd wordt door het voorbeeld van onze Here Jezus Zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’ (Filippenzen 2:7).

Overal waar sprake kan zijn van machtsmisbruik en manipulatie van mensen, van fraude en bedrog, van onzorgvuldige omgang met geld en middelen en van seksueel misbruik willen wij onze ogen daarvoor niet sluiten en al het mogelijke doen om dit te voorkomen en/of er een einde aan te maken.

Wij werken samen met SEM

Daarom werkt Vineyard Benelux en de onder de verantwoording van Vineyard Benelux vallende gemeenten, samen met SEM (st. Evangelisch Meldpunt). SEM heeft een gedragscode opgesteld die allen die in onze gemeenten leiding geven, dienen te tekenen. Deze regels aanvaarden wij als normen waarop leidinggevenden in onze gemeente aanspreekbaar zijn. Wij publiceren deze regels hier, opdat aan ieder bekend is ‘hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods’ (1 Timotheüs 3:15).

Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is door derden, kan een gedupeerde een klacht indienen bij de SEM. Toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SEM-klachtenregeling. Deze gedragscode vormt dan ook een geheel met de klachtenregeling en de toelichting op de klachtenregeling.

De gedragscode kunt u hier inzien: KLIK HIER!

Voor meer informatie over SEM verwijzen wij u graag naar de SEM website (KLIK HIER). Op deze website kunt u ook informatie vinden over de klachtenregeling.

Vertrouwenspersoon

SEM voorziet voor de leden van deelnemende gemeentes ook in een externe vertrouwenspersoon waar leden melding kunnen doen van (machts)misbruik.

HEEFT U BEHOEFTE AAN EEN GESPREK MET DE VETROUWENSPERSOON OVER EEN SITUATIE VAN MACHTSMISBRUIK (in een Vineyard Gemeente binnen de Benelux)? BEL HET MELDPUNT SGL: 085-4881440 (tijdens kantooruren) of stuur een email (KLIK HIER)

Privacyverklaring

Vineyard Amersfoort vindt het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat deze goed zijn beschermd.  Deze privacyverklaring heeft als doel om duidelijk te maken hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd.

Uiteraard leven wij daarin de regels na die hiervoor gelden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt de privacy verklaring hier inzien: KLIK HIER!